Algemene voorwaarden
 • Praktijk Ferweda is aangesloten bij de NVO. Op de werkzaamheden is de beroepscode van de NVO van toepassing. (zie www.nvo.nl)
 • Praktijk Ferweda is een particuliere praktijk. Dit betekent dat er geen contracten afgesloten zijn met zorgverzekeraars. De kosten voor onderzoek en/of begeleiding zijn in principe geheel voor eigen rekening.
 • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen echter zelf informeren bij hun zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.
 • Voor deelname aan een onderzoek is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerling
 • Al het materiaal dat door cliënten zowel mondeling als schriftelijk wordt ingebracht wordt vertrouwelijk behandeld
 • Praktijk Ferweda mag, na schriftelijke toestemming van de ouders, zo nodig contact opnemen met de school van de leerling voor nadere informatie
 • Voor groepsgewijze onderzoeken geldt een minimum aantal deelnemers van 5 en een maximum van 20
 • Data voor groepsgewijze onderzoeken zijn opgenomen in een jaarplanning. Bij te weinig deelnemers dient de afnamedatum uiterlijk 1 week van tevoren geannuleerd te worden. Bij afmelding korter dan 1 week van te voren worden de kosten voor de zaalhuur plus 50% van de afnamekosten in rekening gebracht.
 • Afspraken met betrekking tot individueel onderzoek dienen bij verhindering 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten alsnog in rekening gebracht.
 • Praktijk Ferweda heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. Praktijk Ferweda heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat Praktijk Ferweda niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of begeleiding
 • Facturering vindt plaats aan het einde van de maand. U wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen te betalen